reklama

Przychodnia w Sycowie rozwija się dzięki zespołowej pracy, ale ma problemy z zatrudnieniem lekarzy ROZMOWA

Beata Samulska
Beata Samulska
Zaktualizowano 
O budżecie SPZOZ Przychodnia im. Juliana Jakimowicza w Sycowie, świadczonych usługach, zadeklarowanych pacjentach, problemach z lekarzami, inwestycjach rozmawiamy z dyrektorem Piotrem Nogalą.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia” w tym roku kończy już 15 lat.
Zgadza się. Działamy m.in. na podstawie ustawy o działalności leczniczej i o rachunkowości. Zakład powołany został przez gminę. Organem opiniującym naszą pracę, budżet, bilans jest działająca przy zakładzie rada społeczna, w której skład wchodzi przedstawiciel wojewody dolnośląskiego – nadleśniczy Józef Szymański oraz sycowscy samorządowcy – głównie radni miejscy: Łukasz Schonfelder, Marian Lempert, Marek Malinowski, Marzena Guder, Jarosław Walczak i burmistrz Dariusz Maniak. Podczas ostatniego spotkania rady został jednogłośnie zatwierdzony bilans Przychodni. Podstawą gospodarki samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej jest plan finansowy ustalony przez kierownika zakładu i zaopiniowany przez radę społeczną. Do zadań zakładu należy udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, a w szczególności: udzielanie indywidualnych, specjalistycznych i konsultacyjnych świadczeń zdrowotnych, wykonywanie badań diagnostycznych np. USG, EKG, badań analitycznych, badania słuchu, prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia, kształcenia osób wykonujących zawód medyczny, prowadzenie prac związanych ze statystyką medyczną, prowadzenie badań i terapii psychologicznej, wykonywanie szczepień i prowadzenie innych działań zapobiegawczych.

Rok 2018 zamknął pan zyskiem w kwocie 468 tys. zł. Proszę powiedzieć, jak wygląda budżet Przychodni i co dzieje się z zyskiem zakładu?
Dochody Przychodni w 88,2 proc. stanowią środki z Narodowego Funduszu Zdrowia. Resztę dochodu stanowią środki z wynajmu pomieszczeń i opłat uzyskiwanych przez SPZOZ. Dochody w minionym roku wyniosły około 5 mln 900 zł. Koszty kształtowały się na poziomie około 5 mln 460 zł. W październiku 2018 r. zmienialiśmy budżet. Niestety nigdy do końca nie możemy przewidzieć, jak ten budżet będzie wyglądał. On jest uzależniony od ilości zadeklarowanych pacjentów, od stawek kapitacyjnych czy aneksów do umów na specjalistykę. Głównym kosztem działalności Przychodni są wynagrodzenia, które stanowią prawie 44 procent oraz medyczne usługi obce – 28,9 procent. Koszty działalności pozostałe staramy się utrzymywać w ryzach, wykonane są w 99 proc. Należy podkreślić, że dzięki wspólnemu wysiłkowi zespołu, który realizuje przyjęte zadania rozwoju zakładu, od momentu objęcia kierownictwa w placówce, nie tylko przychody są na dobrym poziomie, ale oferuje się swoim klientom coraz szerszą gamę usług. Tak naprawdę wynik finansowy w 2018 r. był by niższy o 120 tys. zł – bowiem zaplanowany był zakup nowego aparatu USG, jednak przetarg został nie rozstrzygnięty. Przetarg na zakup tego sprzętu odbył się w tym roku i zakupiliśmy ten aparat.

Jakiego typu świadczenia oferuje Przychodnia?

W ramach podstawowej opieki medycznej udzielane były świadczenia przez lekarzy i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej dla mieszkańców miasta i gminy Syców i osób z ościennych gmin pozostających na aktywnych listach lekarzy i pielęgniarek. W ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej udzielane były świadczenia medyczne przez lekarzy specjalistów w poradniach: ginekologiczno-położniczej, dermatologicznej, okulistycznej, psychiatrycznej, reumatologicznej i neurologicznej dla wszystkich pacjentów posiadających ważne ubezpieczenie i w oparciu o aktualne skierowanie do poradni specjalistycznej, niezależnie od miejsca zamieszkania. W ramach działalności poradni stomatologicznych i ortodontycznej udzielane były świadczenia dla wszystkich pacjentów posiadających ważne ubezpieczenie zdrowotne, bez skierowania. Odpłatne przyjęcia pacjentów prowadziła poradnia medycyny pracy jak również gabinety prywatne, wynajmujące pomieszczenia w przychodni to jest poradnia: okulistyczna, laryngologiczna, protetyka słuchu, diabetologiczna, urologiczna, kardiologiczna, endokrynologiczna, stomatologiczna, rehabilitacyjna, logopedyczna oraz pedagogiczna. Oprócz porad wykonywane są badania laboratoryjne: badania rentgenowskie, badania ultrasonograficzne, badania elektrokardiograficzne, badania kardiotokograficzne płodu, spirometria, audiometria. Analogicznie jak w latach poprzednich prowadzone były obowiązkowe szczepienia dla dzieci, wynikające z kalendarza szczepień, zarówno w siedzibie jednostki. Dodatkowo realizowano szczepienia odpłatne dla dorosłych i dzieci. Realizując zadania wynikające z ustawy o zabezpieczaniu imprez masowych, prowadzono na zlecenie zainteresowanych podmiotów, komercyjne usługi tzw. obstaw medycznych na imprezach plenerowych: biegi, wyścigi, turnieje, koncerty, imprezy okolicznościowe. Odpłatnie dla kilkunastu podmiotów realizowano usługi z zakresu konsultacji specjalistycznych, medycyny pracy, badań laboratoryjnych i innych badań diagnostycznych. Prowadząc działania z zakresu promocji zdrowia, udzielano kompleksowych porad z zakresu postaw, motywacji i zachowania dotyczącego profilaktyki chorób układu krążenia, układu oddechowego, edukacji zdrowotnej w terapii cukrzycy i zapobiegania powikłaniom cukrzycowym, właściwego stylu życia. Warunkiem koniecznym dla dalszego systematycznego rozwoju placówki jest stałe inwestowanie umożliwiające odtwarzanie istniejącego potencjału i stworzenie nowej, szerszej i konkurencyjnej oferty dla pacjentów. W roku 2018 dokonano kolejnych niezbędnych inwestycji. Realizując obowiązek określony w wytycznych ministerstwa zdrowia, prowadzenia cyfrowej obsługi pacjentów, przeprowadzono kolejny etap informatyzacji zakładu, zakupując komputery, drukarki, licencje, nowy serwer. Realizując założony plan systematycznego podnoszenia komfortu obsługi pacjentów prowadzone są inwestycje w zakresie klimatyzacji pomieszczeń, zakupując i montując niezbędny sprzęt oraz instalując system monitorowania. Zadania zakładu były realizowane ze środków samodzielnie wypracowanych. Zakład nie otrzymał żadnego wsparcia finansowego, a przy dokonywaniu wszelkich inwestycji kierowano się dbałością o finanse publiczne i przyjętą strategią rozwoju placówki, zmierzającej do poszerzenia oferty świadczeń medycznych kontraktowanych przez NFZ i ułatwienia dostępu do świadczeń specjalistycznych dla pacjentów. W minionym roku ponownie kilkakrotnie podejmowano działania zmierzające do poszerzenia zakresu kontraktowanych usług o nowe poradnie specjalistyczne. Niestety Narodowy Fundusz Zdrowia nie przeprowadził postępowania, aneksując umowy z placówkami, które dotąd świadczyły tego typu usługi.

Przychodnia oferuje swoje świadczenia dla mieszkańców gminy Syców i gmin ościennych.
Tak, łącznie mamy 13 tys. zadeklarowanych pacjentów.

Czyli więcej niż przed rokiem?
Niestety w przyszłym roku ta liczba zmniejszy się. Mieliśmy umowę ustną z Domem Pomocy Społecznej w Ostrowinie. Bez podania przyczyn dwa tygodnie temu rozwiązano z nami tę umowę. Nie wiem, dlaczego. Wysłałem do dyrektor DPS-u i do starostwa powiatowego pismo z prośbą o wyjaśnienie. Nie poinformowano nas, z jakiej przyczyny zerwano tę umowę, co było nie tak z naszej strony. Pani doktor otrzymała kwiatki i tym sposobem jej podziękowano za współpracę. Starosta nie wiedział nic na ten temat. Każdy może zmienić usługodawcę, ważna jest jednak forma zerwania umowy. Tutaj nastąpiło to bez słowa wyjaśnienia. Ta nagła sytuacja skomplikuje trochę sprawę Przychodni. Mieliśmy zaplanowane środki finansowe na ten cel, umowę z lekarzem. Gdyby to był lekarz zewnętrzny, ponieślibyśmy jakieś konsekwencje. Na szczęście z DPS-em współpracowali nasi lekarze. W związku z tą sytuacją Przychodnia straci 240 pacjentów. To spora grupa. Zastanawiające jest to, że to nie my prosiliśmy o tych pacjentów, tylko DPS wystąpił do nas w lipcu rok temu z prośbą o przyjęcie ich deklaracji.

Ilu lekarzy przyjmuje w Przychodni?
W większości lekarze mają podpisane kontrakty. Na umowę o pracę mamy obecnie zatrudnionych troje lekarzy-internistów: Zbigniew Garbiec, Szymon Kucharzak i Kamila Marczak-Kuchta. Pozostali lekarze mają kontrakty: Magdalena Przybył-Sarnowska, Maria Rubik, Małgorzata Grabowska, Grażyna Raczkowska-Czajka, Barbara Nogala. Mamy ponadto lekarzy pediatrów – to doktor Paweł Kłys, Angelika Ratajczyk-Kaczmarek, Regina Jasik, a także lekarze pediatrzy dochodzący i przyjmujący w soboty: Joanna Sapota, Danuta Świderska, Magdalena Mazur-Popińska i Halina Hajdukiewicz.

Przychodnia czynna jest również w soboty?
Od września do połowy czerwca, w czasie roku szkolnego, do godziny 12. W okresie wakacyjnym mamy problem z lekarzami i nie mamy tylu pacjentów. W soboty i niedziele otwarty jest również gabinet zabiegowy. Środki na tę działalność w części otrzymujemy od gminy i w 2018 r. było to 50 tys. zł.

Jakiej wartości majątkiem dysponuje SPZOZ Przychodnia w Sycowie?
Wartość środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, jakimi dysponuje SPZOZ Przychodnia w Sycowie na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 4 646 939,76 zł. Przyjęta przez SPZOZ strategia działania w zakresie modernizacji i remontów pomieszczeń służących świadczeniu usług medycznych ukierunkowana była i jest na spełnienie obowiązujących w tym zakresie warunków sanitarno-technicznych obiektów służby zdrowia, a określonych „Programem dostosowawczym do nowych wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej oraz zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego”, których realizację będziemy kontynuować w 2019 r. Dotyczyć będzie to w szczególności Przychodni w Stradomi Wierzchniej oraz pomostu przy Przychodni w Sycowie - wejścia dla dzieci zdrowych. Konieczne są również dalsze działania mające na celu odtwarzanie zwłaszcza sprzętu, aparatury medycznej – wymagających obecnie częstych napraw, niezbędnych do wykonania zadań wynikających z kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia i innych umów na świadczenia medyczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania zakładu. Konieczne jest również uzupełnianie i aktualizacja oprogramowania komputerowego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania przychodni.

Jaka jest ilość i wartość wykonanych i planowanych do wykonania usług medycznych?
W 2018 roku, jak również w 2019 r, Narodowy Fundusz Zdrowia aneksował i aneksuje zawarte umowy na świadczenia medyczne. Aneksy finansowe na działalność specjalistyczną ważne są do końca 2019 r. Okresy rozliczeniowe w 2018 roku były półroczne, a w 2019 r. dla POZ stomatologii, ortodoncji i psychiatrii umowy zostały zawarte na rok, a na AOS aneksowane na 6 miesięcy. W roku 2018 Przychodnia otrzymała od NFZ na świadczenie takich usług, jak POZ (interniści, pediatrzy, pielęgniarki i położne środowiskowe, higiena szkolna), stomatologia i ortodoncja, specjalistyka (dermatologia, ginekologia i położnictwo, okulistyka, neurologia, reumatologia), psychiatria - 5 223 771,12 zł. Plan na ten rok wynosi 5 500 677,68 zł. Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na świadczenia w roku ubiegłym ogólna suma kontraktów na rok 2019 pokrywa wykonania z roku poprzedniego. Porównując kontrakty otrzymane do roku ubiegłego, to ogólna suma kontraktów na rok 2018 jest większa niż w roku ubiegłym. Przychodnia posiadając odpowiednie warunki stara się zwiększać ilość udzielanych porad, jednak NFZ nie jest zainteresowany zwiększeniem kontraktów, jak również nie płaci w całości za świadczenia wykonane ponad limit. Dla świadczeń udzielanych pacjentom w ramach umów z NFZ, Przychodnia nie miała i nie ma szans wykorzystać swojego potencjału i zapewnić odpowiedniej dostępności do świadczeń. Staramy się usprawnić proces diagnozowania pacjentów, aby maksymalnie skrócić czas potrzebny do postawienia rozpoznania, jak również ciągle podnosimy jakość świadczonych usług. Głównym celem zakładu na kolejne lata jest poprawa satysfakcji pacjentów z udzielonych świadczeń medycznych, nie tracąc przy tym dotychczas osiągniętych wyników. Źródłem przychodów Przychodni są przede wszystkim środki finansowe przekazywane, na podstawie zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia zdrowotne oraz środki za badania diagnostyczne, szczepienia, badania medycyny pracy oraz z wynajmu pomieszczeń. Ważne źródło stanowiła także dotacja z budżetu gminy w kwocie 50 000,00 zł, oraz dotacja z Narodowego Funduszu Zdrowia na refinansowanie kosztów zakupu sprzętu informatycznego, zakupionego w 2018 roku. Dotacja ta wyniosła 5 176,26 zł.

Co stanowi największy koszt Przychodni w Sycowie? Jak zrealizowano plan inwestycyjny w minionym roku?
Koszty na 2018 r., jak również na 2019 r, planowane są na podstawie ich wykonania z lat ubiegłych, uwzględniając w dalszym ciągu zwiększoną dyscyplinę wydatków, jak również wpływ kształtowania się kosztów przy podobnej realizacji zadań i wprowadzonych zmianach organizacyjnych. Analizując strukturę kosztów rodzajowych podejmujemy różne działania dyscyplinujące mające wpływ na ich kształtowanie się. W strukturze rodzajowej kosztów najwyższy udział mają wynagrodzenia (52,63 proc.) oraz usługi obce (37,52 proc.). Remonty i modernizacja obiektu prowadzone były i są w celu poprawy stanu technicznego obiektu, dostępności do obiektu dla pacjentów, wizerunku przychodni oraz dostosowania do wymogów prawnych. Przychodnia realizuje program w zakresie odnowy sprzętu medycznego dokonując co roku zakupu nowego sprzętu medycznego w miejsce wyeksploatowanego i zamortyzowanego. Sprzęt medyczny będzie wymieniany w miarę posiadania środków finansowych i potrzeb związanych z realizacją kontraktów z NFZ. Co zostało sfinansowane w minionym roku? Przebudowa części rampy – koszt około 53 tys. zł, przebudowa wejścia do Przychodni i wymiana drzwi – koszt około 27 tys. zł, zakup komputerów, oprogramowania, mebli, wózka inwalidzkiego, oftalmoskopu, klimatyzatora, szafy teleinformatycznej, kurtyny elektrycznej, elektronicznego systemu pomiaru temperatury. Zakup aparatu USG z głowicą został przesunięty na rok 2019, gdyż firmy, które zgłosiły się do przetargu, nie spełniły wymogów. Koszt – 120 tys. zł. Plan inwestycyjny wyniósł około 245 tys. zł, a został zrealizowany w kwocie około 108 tys. zł. Plan finansowy Przychodni na 2018 rok został zatwierdzony w kwietniu 2018 roku. Łączne przychody wyniosły w 2018 r. 5 923 118,69 zł, w tym przychód z NFZ wyniósł 5 223 771,12 zł, tj. 88,19%. Koszty całkowite wyniosły 5 454 282,14 zł. Wynik finansowy za rok 2018 wyniósł 468 836,55 zł.

Jak wygląda poziom zatrudnienia w Przychodni? Czy placówka ma kłopoty z zatrudnieniem lekarzy? Jakie Pan widzi w tym względzie zagrożenia?
Według stanu na dzień 1 stycznia 2018 r. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wynosiło w Przychodni 42 osoby, co w przeliczeniu na etaty daje wielkość 40,175 etatu, natomiast w ramach umów cywilnoprawnych – 11,05 etatu. Łącznie mamy 42 osoby zatrudnione na umowę o pracę. Dla porównania w 2015 roku były to 44 osoby. Planowanie zatrudnienia ma wymiar jakościowy i związany jest z dopasowywaniem kwalifikacji pracownika do wykonywania określonych zadań. W celu lepszego wykorzystania potencjału zawodowego pracowników, każdy z nich poznaje pracę na jeszcze innym stanowisku pracy tak, aby mógł w przeszłości ją wykonywać lub zastąpić innego pracownika. Ma to na celu lepsze wykorzystanie potencjału zawodowego personelu oraz zdobycie przez pracowników umiejętności wykonywania pracy na równorzędnych stanowiskach. Zdobyta w ten sposób wiedza przydatna jest w wykonywaniu określonych zadań wówczas, gdy powstają potrzeby kadrowe związane np. z nieplanowaną nieobecnością pracowników. W roku 2019 planuje się utrzymanie stanu zatrudnienia personelu niemedycznego i personelu medycznego. Planowanie zatrudnienia odbywa się na bieżąco, uwzględniając aktualne potrzeby poszczególnych komórek organizacyjnych na tle sytuacji ekonomicznej i organizacyjnej działalności całego zakładu. Podaż i popyt personelu uwarunkowane są poziomem kontraktowania usług medycznych. Dostosowując elastyczność zatrudnienia do warunków panujących na rynku usług medycznych, w zakładzie stosuje się redukcję zatrudnienia łagodną, poprzez wykorzystanie dobrowolnych zwolnień pracowników ze względu na wiek, stan zdrowia lub powody osobiste. Zakład prowadzi strategię personalną zorientowaną na zatrzymanie oraz pozyskiwanie nowych pracowników o wysokich kompetencjach w myśl zasady „właściwy człowiek na właściwym miejscu”. Największy zagrożeniem dla funkcjonowania przychodni w najbliższych latach będzie brak możliwości pozyskania nowych lekarzy, jak również personelu pomocniczego - pielęgniarek. Średni wiek pracowników SPZOZ „Przychodnia” w Sycowie kształtuje się następująco: personel medyczny – pielęgniarki: 52 lata, a w Polsce 51 lat; lekarz rodzinny – pediatra, ogólny: 55 lat, a w Polsce 51 lat; lekarz specjalista: 57 lat, a w Polsce 54 lata. Mam obawy zwłaszcza o pediatrię. Brakuje nam pediatrów, którzy przyjmowaliby w soboty.

Z czego ten problem wynika?
Wynika to z braku lekarzy pediatrów, którzy wybierają pracę w dużych ośrodkach medycznych, specjalizując się przy szpitalach. Najczęściej pojawia się kłopot z dojazdem takich lekarzy z Wrocławia do Sycowa. My jesteśmy w stanie zrekompensować koszty dojazdu, jednak lekarze cenią sobie również czas, który tracą na dojazd do nas. Co ciekawe, absolwenci naszych szkół kształcą się w kierunku medycyny, jednak zostają w dużych ośrodkach, jak Wrocław.

Wspomniał Pan, że największym zagrożeniem dla Sycowa jest odpływ wykształconych ludzi do dużych ośrodków. Co jeszcze?
Kolejnym problemem, jak wspomniałem, jest wiek lekarzy. Średni wiek naszego personelu jest wyższy niż średni w Polsce. Jeśli chodzi o strukturę zatrudnienia, to w Przychodni pracuje 15 pielęgniarek, 2 położne, 1 pomoc stomatologiczna, 4 higienistki, 24 lekarzy medycyny, w tym 14 w poradni ogólnej i dziecięcej, 10 lekarzy specjalistów, 6,5 osób w administracji i 5 w obsłudze.

Jak długo jest Pan dyrektorem Przychodni?
Czwarty rok. Moja kadencja trwa sześć lat. Potem ogłaszany jest konkurs na to stanowisko.

Jak się Pan odnajduje na tym stanowisku? Wiem, że ta praca daje Panu wielką satysfakcję, realizuje się Pan tutaj doskonale jako menadżer. Jakie ma Pan plany w związku z rozwojem placówki?
Moim celem jest organizowanie świadczenia usług medycznych i promocja zdrowia na najwyższym poziomie. W sferze medycznej rzecz ujmując, zależy mi na tym, by Przychodnia przynosiła ulgę naszym pacjentom. Wydaje mi się, że od czasu objęcia przeze mnie stanowiska, jest w Przychodni mniej narzekania z uwagi na lepszą dostępność placówki. Myślę, że mentalność naszych pracowników zmieniła się mocno, zmieniło się podejście do pacjentów. Zdaję sobie sprawę, że brakuje u nas poradni specjalistycznych. Ja na to jednak wpływu nie mam, gdyż o tym decyduje NFZ i Ministerstwo Zdrowia. Poradnie specjalistyczne powstały przy szpitalach powiatowych i my nie mamy możliwości otrzymać kontrakty na poradnie specjalistyczne. Od czasu objęcia przeze mnie stanowiska, oprócz konkursu na stomatologię, ortodoncję i psychiatrię, nie było żadnych konkursów. Jest tylko przepisywanie tego, co już było, aneksowanie – jak już wspomniałem reumatologię, dermatologii, psychiatrii, neurologii, okulistyki, stomatologii, ortodoncji, ginekologii, dziecięcej i ogólnej. Aby uzupełnić ofertę, zapraszamy do nas specjalistów, by otwierali prywatne gabinety – mamy np. kardiologię, endokrynologię, diabetologię, urologię, stomatologię, okulistykę. Mieliśmy możliwość otwarcia gabinetu onkologii, ale okazuje się, że nie ma takiego zapotrzebowania. Duże zapotrzebowanie jest natomiast na kardiologów, jednak nie możemy otrzymać kontraktu od NFZ. W tym roku kończą się nam umowy na specjalistykę i nie wiemy, co dalej, czy zostaną ogłoszone nowe konkursy, czy też znów będą aneksowane.

Jakiej średnio wysokości kontrakty otrzymują sycowscy lekarze?
Jest to kwota około 8 tys. zł brutto.

Wróćmy do Pańskich planów inwestycyjnych.
W tym roku kończymy zewnętrzne prace remontowe. Planujemy w tym roku odświeżenie wnętrza Przychodni, czyli np. malowanie i prace modernizacyjne. Będziemy szukać miejsca na nowe gabinety. Będziemy też szukać oszczędności w zużyciu energii. To jest nasza bolączka. W tym roku cena energii skoczyła o ponad 40 procent. Nikt nam nie zrekompensował tego skoku. Musimy ten skok z czegoś zbilansować. Część środków zabezpieczających niespodziewane sytuacje mamy na lokacie. Myślimy o zakupie nowego unitu stomatologicznego. Myślimy o modernizacji windy. Aktualne rozwiązania są łatwiejsze w obsłudze.Sądziłem, że pojawią się środki specjalne dla służby zdrowia, ale nie ma tego. Tu mam na myśli projekty związane z pokonywaniem barier architektonicznych. Wsłuchuję się w opinie pacjentów na temat tego, co sprawia im kłopoty, a nasza winda jest jak najbardziej sprawna, tylko niewygodna w obsłudze dla pacjentów. Dlatego już myślę o jej wymianie. Nowa winda kosztuje w granicach 100 tys. zł. Czekam na środki zewnętrzne, z których będziemy mogli skorzystać przy zakupie takiej windy. Jestem też po pierwszych rozmowach związanych z fotowoltaiką z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska. Na razie jednak nie ma tam środków dla służby zdrowia. Planuję zmienić oświetlenie oraz poczynić ułatwienia dla osób starszych. Moim celem jest znalezienie sposobów na ułatwienie poruszania się osobom starszym po Przychodni. Szukam też rozwiązań ułatwiających pacjentom monitorowanie kolejki do lekarzy za pośrednictwem internetu. Jestem już po wstępnych rozmowach dotyczących wprowadzenia nowego systemu informatycznego w naszej Przychodni. To z kolei efekt wsłuchiwania się w opinie młodszych pacjentów. Już wprowadziliśmy możliwość wystawiania elektronicznych recept. Jesteśmy podłączeni pod taki system i jesteśmy przygotowani sprzętowo do wystawiania takich recept. Myślę, że w najbliższym czasie pacjenci i lekarze będą częściej korzystać z takiej formy.

Czy jest możliwość zarejestrowania się do lekarza przez internet?
Niektóre prywatne przychodnie oferują taką możliwość. Przy poradni ogólnej ja tego nie wyobrażam sobie. Dlaczego? Obawiam się, że dojdzie do takiej sytuacji, iż zabraknie miejsca dla pojawiających się u nas rano pacjentów. Aktualnie rejestrujemy pacjentów z wyprzedzeniem. Dziesięć osób może się zarejestrować do lekarza z wyprzedzeniem na cały miesiąc. Gdybym zdecydował, że rejestrujemy się online, doszłoby do sytuacji, że nie byłoby miejsca dla osób, którzy nie korzystają z netu. Społeczeństwo sycowskie starzeje się. Ludzie często nie mają dostępu do internetu. Wykonujemy coraz więcej badań lekarskich, a pacjenci chcą z nich korzystać. I tu też widzę problem, bo młodzi pragną szybko skorzystać z porady, a starsi często u lekarza przebywają dłużej i to się ze sobą kłóci. W Przychodni nasi lekarze przyjmują średnio trzydziestu pacjentów dziennie każdy. Gdybym rejestrował pacjentów systemowo, zgodnie z procedurą – po 10 minut dla pacjenta, to by mi zabrakło czasu na większą ilość pacjentów. Będziemy jednak szukać takich udogodnień, że pacjent będzie mógł sprawdzić, ile ma czasu do wizyty, by nie tracił tego czasu. Myślę, że aktualnie już sporym ułatwieniem jest możliwość uzyskania recepty drogą internetową (www.spzozprzychodnia.pl). Zastanawiam się też nad ułatwieniami rejestracji osobom niepełnosprawnym, by nie musiały podjeżdżać windą. Wyzwań jest sporo. Musimy stale podnosić standardy jakościowe, zwłaszcza obsługi pacjentów przez personel.

Pytano Pana o możliwość zakupu lepszego sprzętu do Przychodni. Co Pan na to?
Zawsze można kupić nowy sprzęt, jednak wiąże się to zawsze z uzyskaniem uprawnień do obsługi takiego sprzętu i przeszkoleniem personelu medycznego, a to też są koszty i to trwa. Aktualnie dysponujemy dwoma aparatami USG, aparatem EKG, unitami. Rentgen należy do firmy zewnętrznej dzierżawiącej u nas pomieszczenie. Tomografem czy aparatem do rezonansu dysponują duże jednostki, szpitale. Do obsługi takich urządzeń potrzebni są specjaliści, których nie ma. Ponadto koszt takich urządzeń jest ogromny, ceny idą tu w miliony złotych. Podstawowym sprzętem nasza Przychodnia dysponuje i nie ma potrzeby nowych zakupów.

Jaki ma Pan sposób na poszukiwanie lekarzy?
Wychodzę z założenia, że należy ich szukać we własnym otoczeniu. Prowadzimy rozmowy z pediatrami, staram się ich tu zatrzymać, ale jest problem, nie ukrywam. Lekarze, którzy przychodzą do nas z zewnątrz, spostrzegają, że w Sycowie nie ma problemu z kolejkami. To też jest jakiś argument.

Jak wygląda w Sycowie nocna i świąteczna pomoc medyczna?
Ona funkcjonuje w sycowskim szpitalu od godziny 20 w piątek do godz. 7 w poniedziałek. Poruszyłem problem nocnej opieki na spotkaniu w starostwie powiatowym w Oleśnicy. Podkreśliłem fakt, że częstotliwość wyjazdów karetek pogotowia do pacjentów jest związana z brakiem nocnej opieki w Sycowie. Pacjenci nie mogą dostać się do lekarza po godzinie 18, więc dzwonią na pogotowie. Należałoby zatem przywrócić całotygodniową, nocną opiekę w Sycowie. Obiecano mi, że ten temat radni powiatowi będą drążyć, zwłaszcza po wyborze nowego dyrektora PZS. Opieka nocna zniknęła z uwagi na rzekomą małą liczbę pacjentów. Podejrzewam jednak, że pacjenci uzyskujący drobne porady nie byli odnotowywani, stąd niskie statystyki. Niestety, z tego względu NFZ obciął kontrakt. Sądzę, że warto zainteresować tym problemem wszystkie gminy w powiecie, które mogą wesprzeć finansowanie takiej opieki. Ja jestem otwarty na takie rozwiązanie.

Czy nadal myśli Pan o utworzeniu w Sycowie mobilnej opieki dla osób starszych?
Zainteresowała mnie inicjatywa z Perzowa – utworzenie dziennego domu pobytu dla osób starszych w Domasłowie. Rozmawiałem na ten temat z burmistrzem i jego zastępcą. Szukaliśmy nawet obiektu z przeznaczeniem na dzienny dom opieki dla przynajmniej stu seniorów. Aktualnie ciężko jest wskazać w Sycowie taki obiekt, który mógłby pełnić taką rolę. Wspólnie z Arturem Drzyzgą sprawdzaliśmy różne pomieszczenia należące do gminy, na przykład w budynku przy Muzeum, ale tam jest za mało miejsca. Moim zdaniem, pomieszczenia dawnego USC są niewykorzystane w pełni i tam można byłoby zlokalizować taki dzienny dom pobytu. Czasem nie opłaca się remontować stare obiekty i warto wybudować coś nowego. Czas jednak ucieka i trzeba o tym myśleć, musimy iść w tym kierunku, gdyż nasza pomoc jest niewystarczająca. W każdej chwili mogę też udostępnić pomieszczenia dla osoby, która zajęłaby się z kolei mobilną opieką nad osobami starszymi. Może warto też myśleć o tym, jak zagospodarować pomieszczenia w szpitalu?

Pojawiło się w Przychodni pomieszczenie dla matek karmiących.
Tak, to moja inicjatywa. Staram się stale szukać udogodnień dla pacjentów. Liczę również zawsze na kreatywność naszego personelu medycznego, który powinien wsłuchiwać się w opinie pacjentów. Moje drzwi dla pacjentów są zawsze otwarte. Przychodzą często i podsuwają sugestie, na przykład by rejestratorki nie wchodziły do gabinetów podczas wizyty pacjenta. Zgłaszają też potrzebę zmian personalnych w poradni ginekologicznej – jest bardzo trudno o młodych lekarzy ginekologów.

W związku z mijającym w tym roku 15-leciem funkcjonowania Przychodni, składam podziękowanie dla wszystkich pracowników Przychodni, którzy pracowali w niej przez ostatnie 15 lat, oraz dla pacjentów.Dziękuję również władzy i radnym, którzy wspierali finansowo Przychodnię w tym okresie.

Rak. Fakty i mity. Prof. Jacek Jassem o witaminie C

Wideo

Materiał oryginalny: Przychodnia w Sycowie rozwija się dzięki zespołowej pracy, ale ma problemy z zatrudnieniem lekarzy ROZMOWA - Dolnośląskie Nasze Miasto

Komentarze 1

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

m
mad

W Sycowie działają aż 3 przychodnie ! Gdy wiele lat temu pojawiła się przychodnia w szpitalu, to w przychodni na ul. Wrocławskiej panowała jeszcze "komuna". W szpitalu miła atmosfera, lekarze bez kolejek, rejestracja przez telefon. Później pojawiła się prywatna przychodnia na ul. Kaliskiej. Moim zdaniem tak być nie powinno. Czym więcej przychodni w mieście, tym mniej zadeklarowanych pacjentów przypadających na jedną przychodnię, więc mniejsze zyski, przy podobnych kosztach stałych. Na funkcjonowanie prywatnej przychodni przy ul. Kaliskiej samorządowcy wpływu nie mają, niech działa dalej, jakaś konkurencja nie zaszkodzi. Nie rozumiem jednak, dlaczego w Sycowie działają aż dwie "samorządowe" przychodnie, które walczą o pacjenta. Pan Sławomir Kapica, który jest zastępcą Starosty, powinien zlikwidować przychodnię w szpitalu, gdy tylko zakończy się umowa z prywatną firmą. Mam nadzieję, że w przychodni na ul. Wrocławskiej "komuny" już nie ma i działa tak samo sprawnie, jak ta w szpitalu.

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3