Rozmawiali o nowych formach udzielania wsparcia pracodawcom

Beata Samulska
Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy zorganizował spotkania dla pracodawców. 3 grudnia ub.r. urzędnicy pojawili się w sycowskim i międzyborskim magistracie.

Tematem spotkań były nowe formy wsparcia dla pracodawców po nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Szczegóły dotyczące przekazywanych przez pracowników Urzędu Pracy informacji znalazły się w obszernej prezentacji. Na spotkaniu w Sycowie pojawiło się 30 pracodawców, w Międzyborzu przybyło 10 przedstawicieli firm.
Wszyscy uczestnicy spotkań otrzymali materiały informacyjne. – Pracodawcy otrzymali również do wypełnienia ankiety badające potrzeby kadrowe i szkoleniowe, których analiza pozwoli nam zaplanować w roku 2015 działania w najwyższym stopniu je zaspakajające – zaznaczył kierownik sycowskiej filii PUP Waldemar Grzędziak.
Prelegentem tematu głównego była pani Iwona Urbaniak – kierownik działu Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP Oleśnica, a na pytania odpowiadali: pani Irena Lisikiewicz – dyrektor PUP w Oleśnicy, Waldemar Grzędziak – kierownik filii PUP w Sycowie, a także pani Iwona Urbaniak.
Podobne spotkania odbyły się w Oleśnicy, Twardogórze i Bierutowie, a w całym powiecie wzięło w nich udział 98 pracodawców.
Podstawą prawną i punktem wyjścia do rozmowy była Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz. 674 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy i Ustawa z 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 598).
Na początku Iwona Urbaniak wyjaśniła, jaką rolę pełni doradca klienta w urzędzie pracy. To osoba, która stale współpracuje z pracodawcą w zakresie pomocy określonej w ustawie, m.in. ustala potrzeby klienta, informuje o możliwej pomocy ze strony urzędu, ustala warunki współpracy, realizuje zadania związane z udzielaniem klientowi pomocy, prowadzi dokumentację w zakresie współpracy z klientem. Wyjaśniła też, na czym polega profilowanie osoby bezrobotnej. Każda osoba bezrobotna zarejestrowana w urzędzie pracy musi mieć ustalony profil pomocy (I, II, III) i opracowany Indywidualny Plan Działania, od których to elementów zależy udzielenie pomocy określonej w ustawie.
W nowelizacji ustawy pojawiły się nowe formy wsparcia: dla rodziców powracających na rynek pracy i osób opiekujących się osobą zależną, dla osób powyżej 50 roku życia, dla osób do 30 roku życia, pożyczki oraz formy związane z podnoszeniem kwalifikacji pracowników.
W tym miejscu omówiono formy aktywizacji, do kogo są skierowane, jaka jest wysokość dofinansowania oraz okres refundacji plus wymaganego zatrudnienia.
Grant na telepracę skierowany jest do rodzica powracającego na rynek pracy, wychowującego co najmniej jedno dziecko do lat 6, lub też opiekuna osoby zależnej, który 3 lata przed rejestracją zrezygnował z pracy z tego tytułu. Dofinansowanie wynosi 6-krotność minimalnego wynagrodzenie jednorazowo przed podjęciem takiej formy, czas trwania refundacji to 12 miesięcy – etat i 18 miesięcy – 1/2 etatu.
Drugą formą aktywizacji bezrobotnych jest świadczenie aktywizacyjne za zatrudnienie w pełnym etacie rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka (refundacja dla pracodawcy wynosi 1/2 minimalnego wynagrodzenia a okres to 12 miesięcy + 6 miesięcy wymaganego zatrudnienia) oraz opiekuna osoby zależnej, który 3 lata przed rejestracją zrezygnował z pracy z tego tytułu (refundacja to 1/3 minimalnego wynagrodzenia na okres 18 miesięcy + 9 miesięcy zatrudnienia).
Urzędnicy zwrócili uwagę, że dofinansowanie wynagrodzenia stanowi pomoc de minimis (to wsparcie państwa udzielane przedsiębiorcom, które nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej a jej konstrukcja opiera się nie na wyłączeniu jej spod ogólnego zakazu konkurencji na mocy aktu prawnego i jest na tyle drobna, że nie zagraża zasadom wolnego rynku). Taka pomoc skierowana jest do pracodawców, którzy są gotowi przyjąć osoby w wieku od 50 do 60 lat (okres refundacji to 12 miesięcy plus 6 miesięcy zatrudnienia) , a także osoby powyżej 60 roku życia (okres refundacji to 24 miesiące plus 12 miesięcy zatrudnienia), wysokość dofinansowania wynosi w obydwu przypadkach do 1/2 minimalnego wynagrodzenia.
Wśród form aktywizacji dla osób do 30. roku życia i podejmujących pierwszą pracę są: refundacja składek ZUS (do 1/2 minimalnego wynagrodzenia, do 12 miesięcy + 6 miesięcy zatrudnienia), bon stażowy (dla osób do 30. roku życia), czyli dofinansowanie kosztów przejazdu – do 600 zł, kosztów badań lekarskich i stypendium (premia dla pracodawcy w wysokości 1500 zł – czas refundacji to 6 miesięcy + 6 miesięcy zatrudnienia), bon szkoleniowy (dla osób do 30. roku życia z uprawdopodobnieniem zatrudnienia) – wysokość dofinansowania wynosi: do 100% przeciętnego wynagrodzenia w formie: wpłaty, dofinansowania przejazdów do 150 zł – do 150 h, 150-200 zł za ponad 150 h, zakwaterowania do 550 zł za 75 h, 550-1100zł za 75-150 h, 1100-1500 zł za ponad 150 h, plus stypendium.
Kolejną formą dla tej grupy jest bon zatrudnieniowy w wysokości zasiłku przyznawana na 12 miesięcy z warunkiem 6-miesięcznego zatrudnienia. I na końcu bon na zasiedlenie w wysokości 200 % przeciętnego wynagrodzenia dla: osób do 30 roku życia (wynagrodzenie co najmniej minimalne, co najmniej 80 km od miejsca zamieszkania, dojazd 3 h, zatrudnienie 6 miesięcy).
Kolejna forma pomocy to pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego w wysokości nie wyższej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Tu istnieje obowiązek utrzymania stanowiska 36 miesięcy, oprocentowanie stałe wynosi 0,25 stopy redyskonta weksli, okres spłaty pożyczki jest nie dłuższy niż 3 lata, formą zabezpieczenia jest weksel in blanco i poręczenie 2 osób fizycznych, stanowi ona również pomoc de minimis (więcej info: www.bgk.com.pl/wws, www.bgk.pl, Fundusz Regionu Wałbrzyskiego,ul. Limanowskiego 15, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 66 44 810, e-mail: biuro@frw.pl).
Trójstronna umowa szkoleniowa to kolejna forma pomocy związana z podnoszeniem kwalifikacji bezrobotnych. Zawierana jest pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową, istnieje obowiązek zatrudnienia osoby po odbytym szkoleniu, program szkolenia zawiera zakres umiejętności i kwalifikacji wymaganych przez pracodawcę i stanowi ona pomoc de minimis.

Wszystkie usługi świadczone przez urząd pracy są bezpłatne, a udzielana pomoc finansowana jest ze środków: Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego i PFRON

Zmiany w realizacji dotychczasowych forma pomocy dotyczą staży (wszystkie osoby bezrobotne, jeżeli skierowanie wynika z IPD, osoby do 30 roku życia – od 3-12 miesięcy), prac interwencyjnych (pomoc de minimis i wymóg dalszego zatrudniania) oraz przygotowania zawodowego dorosłych (zmiana okresu trwania praktycznej nauki zawodu – 12 miesięcy).
– Zapraszamy Państwa do odwiedzania naszej strony internetowej: www.praca-olesnica.pl oraz profilu na Facebooku – zachęca dyrektor Irena Lisikiewicz.

Kontakt z PUP
Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, tel. 71 314 20 89, fax: wew. 281, 71 314 32 76, e-mail wrol@praca.gov.pl
Filia w Sycowie, ul. Mickiewicza 7, 56-500 Syców, tel. 62 785 30 53, fax: 62 785 50 75, e-mail: wrolsy@praca.gov.pl
Filia w Twardogórze, ul. Wielkopolska 11, 56-416 Twardogóra, tel. 71 315 90 80, e-mail: wroltw@praca.gov.pl
Punkt w Bierutowie, ul. Moniuszki 12, 56-420 Bierutów, tel. 71 314 63 06, e-mail: wrolbi@praca.gov.pl

Pomoc dla firm od 1 lutego

Wideo

Dodaj ogłoszenie